Torsa Na Jompok: Parbellak Parumaenta

Panggurit : Tansiswo Siagian.

Songon na manderse Nai Pirdot ala maringkon si Pirdot  pasauthon si Pina na tinanda dua bulan na salpu. Nian, nunga hirim roha ni Nai Pirdot marparumaen asa naeng humatop ibana mangabing pahompu sian anak buhabajuna i. Alai molo ingkon si Pina do laho parumaenna tung bangkol do tarjalo ibana i. Ia holan sian panghataion ni si Pina pe ndang lomo be roha ni Nai Pirdot: Akh….na manggangan molo hata ni Pina, mapultak gambiri molo hatana begeon.

Jabir ni si Pina ma muse so margagan, sai olo mangantoi na so siantoanna. Molo hatana  tarsongon boru ni namora do jala parsingkola na timbo, hape so adong singkolana, jala imbaru PHK do pe ibana karejo paberik sian Batam tolu bulan na salpu. Holan sian hulinghulingna dohot paheanna nunga haidahan  boru ni dongan na hansit do ibana, alai so mantak ginjang ni rohana. Alai tung so binoto aha mambahen tartambat roha ni si Pirdot tu si Pina, hape so hurang ganteng ni si Pirdot jala ulaonna pe nunga denggan tungpe holan di suasta.

Dipatolhas Nai Pirdot do lomos ni rohana marnida si Pina tu anakna i, alai tung so tarjalo si Pirdot do panihai ni Inongna i tu si Pina.  Gariada mangondam do si Pirdot ingkon mangalua nasida molo so ditolopi natorasna parbogason ni nasida. Hape ala anak buhabaju si Pirdot ingkon do nian sian ulaon nagok jala marpesta na balga molo mangoli si Pirdot roha ni natorasna.

“Ai aha ni adum poang tu si Pina i? So uli ni rupana manang karejona manang pangalahona. Ndang dapot huantusi gabe sai maringkon pasautonmu i saonari” ninna Amongna sada tingki tu si Pirdot.
“Habotoan do imbo sian soarana, haidahan do hau sian parbuena. Songon eme na lapungon sai dirgak do i dompak ginjang alai eme na porhis munduk do dompak toru. Songon monis di pamiaran sai natanata doiI sai pajolojolohon asa ura bolongkonon. I ma lapati taringot pandapotnami tu si Pina” ninna Inongna manambai hata.

“Unang pola marsituriak Inong huantusi do hatamuna i, unang “apriori” patujolo hamu sogo ni rohamu dohot surasura na so denggan tu ibana. Molo hurang pe pangalahona maruba do i haduan molo dung saut hami. Nunga lomo rohangku tu ibana ingkon saut do i pardijabungku” ninna Pirdot.

Ala nunga maringkon si Pirdot, borhat ma natorasna dohot pigapiga donganna laho marhorihori dinding patua hata tu jabu ni natoras ni si Pina. Hummm….holan sahat nasida tu bagas ni na naeng hulahulana i nunga lam haidahan ise do si Pina on, “jauh panggang dari api” asing laklakna asing muse do unokna.

Hape na sabolas dua bolas do hape si Pina dohot natorasna i, sumalin tahe malona manghatai hira songon hata buras ma sipata hatana. Tinggi-tingi sa bonang, ninna natua-tua.

“Santabi jolo amang, di dia do hamu tahe karejo?” ninna dongan ni Amani Pirdot manungkun tu natoras ni si Pina tagan so dibuhai nasida panghataion taringot haroronasida i.

“Martigatiga ubat tu hutahuta Lae. Tung tabo ma tahe molo pansarian, ai molo dung gotilon sada huta tusi ma hami martigatiga ubat bornginna i. Ueee, songon i ma langkuna. Nituhor sian Medan on saribu rupiah rupani, alai gadison do i sampulu ribu” ninna Natoras ni Pina mulai marhata manggang.
Lam tau Natoras ni si Pirdot, na manuman amongna do hape si Pina malo marjamila mandangkai dohot paganda hata songon na mapultak gambiri hatana alai so ada impolana.

Une do nian marujung panghataion nasida, saut ma dibuhul nasida ari martumpol dohot marpulut saut nang ulaon unjukna. Alai na mambahen sai marhusori roha ni Nai Pirdot pandok ni Inong ni si Pina i do laho mangigil asa tambaan nasida sinamot rambu pinungu pinangido ni paranak.

“Ai holan laho abit ni si Pina pe laho martumpol nunga piga juta rohamuna Amang, asing dope ingkon tambahanku laho manuhor barang ni si Pina unang apala maetekhu i pangkeonna so tung maila hami. Ai molo maila hami bah hamu pe dohot do na maila. Nanggo apala tinambaan nian horunghorungna i asa tama idaon jala jagar. Las rohanami, sangap nang di hamu”  ninna Inong ni si Pina tung malo mandok hatana mangellem.

I ma umbahen gabe dihusiphon dongan tubu ni Amani Pirdot i asa tambaan nasida sinamot naung sanga nidok ni nasida nangkin. Ala sai manggogo horong parboru jala manjujui muse dongan tubuna ujungna satolop ma Nai Pirdot manambai sinamot i. Pola tahe balga ditambai Nai Pirdot, ai rohana tong laho di anakna dohot parumaennama muse i molo tung balga horunghorung ni si Pina.

Hape holan gabus do dibahen Natoras ni si Pina suang songon i nang si Pina. Tarsonggot sude nasida na laho marhorihori dinding i dohot natoras ni si Pirdot duansa, holan diida nasida pahean ni si Pina pahean rombengan sian Monza manang Burjer do huroha. Songon i nang horunghorung ni dokna i, ia tung pe adong sangkat horunghorung mas di rungkung ni si Pina so adong balgana nanggo sabalga ni ijuk.

Molo pandok ni si Pina tu Inong ni si Pirdot nunga godang dipahimpu ibana mas tagan karejo paberik ibana di Batam jala sude pesangonna tingki di PHK ibana dua bulan na salpu sude do i dituhaphon ibana manuhor masna. Songon i nang pangigil ni Inong ni si Pina dohot hata manggang ni Amongna na mangido asa tambaan ni paranak sinamot ni si Pina anggiat boi manambai manuhor masna boi pangkeon ni si Pina di partumpolon on. 

Sai tungkinama Nai Pirdot holan sahat tu gareja, diapus ibana ateatena dipasonang rohana na sai marungkil mangida pangalaho ni si Pina dohot natoras i, na dos do hape tompa ni nasida na sajabu dos parhata manggang jala pamburas. Ndang dia be didok Nai Pirdot, ai hatahononna annon i sai songon na manggulut diarta ibana manolopi parbogason ni anakna i, jala so tung gabe murak mantak ila di nasida.

“Molo hurangpe pangalahona maruba do i haduan molo dung saut hami”. Tompu diingot Nai Pirdot hata ni anakna i uju sai diorai nasida asa unang pasautonna nian si Pina. Alai dung sai manuntun lomo si Pirdot, ndang dia be tardok natorasna asing ni hata sai maruba ma tutu pangalaho ni si Pina haduan unang sai marbellahi.

“Nunga nasibta on Inang, parbellak parumaenta, parbellak nang natorasna. Anggiat ma adong hamubaon ni rohana dung sohot nasida songon pandok ni si Pirdot i, muba ginjang ni roha dohot hata mangganggna i” ninna Amani Pirdot mangapoi inantana i. (Medan, 111017)


Masukkan email anda untuk berlangganan artikel kami