Torsa Na Jempek: SANGGE-SANGGE on Eda?

Sangge-sangge on Eda !!.

Ise na so mananda Nai Pardomuan molo di Pasar Pagi Parluasan Siantar, holan didok pe parsanggesangge nunga sude mananda i. Tung ise pe disungkun disi, parbessa, tukang sorong, pareman, supir motor dohot partigatiga lampet pe disungkun ingkon mananda Parsanggesangge.

Mamungka marrumatangga nunga martigatiga ibana di Parluasan. Mulana martigatiga lasiak do nian ibana, alai i ma huroha laos songon dai ni lasiak nasiak i do diae ibana na martigatiga lasiak i. Sipata do dihabangkon hatop tu ginjang argana alai olo tompu madabu tu toru, so sundat muse nauraan moru boratna ala ura melos, sude i mambahen harugian ma ujungna.

Dipahosing nasida martigatiga pege, alai tong so marhasoan mangalo toke pege si godang hepeng sian Saribu Dolok dohot sian Kabanjahe na olo sipata paturunhon arga ni pegena asalma gojap donganna. Ujungna parmodal saotik songon Nai Pardomuan monjapma i ala so boi maralo arga ni tigatigana.

Laho ma martungkangtungkang Amani Pardomuan dang martigatiga be nasida, “bangkrut ” ninna jolma i manghata nasida. Marsiala na olo marsidabuhon arga asa sega alona, angka “parmodal tipis”  gabe gadap ma  so margellok.

Dung so martigatiga be nasida holan na monggop di jabu ma Nai Pardomuan. Alai dipungka ibana ma manuan sanggesangge di tano parjabuan ni jolma di hambirang  jabu nasida i. Nda dohonon antar bolak dope tano na marisuang so dihahua di huta nasida  Rambung Merah.

Ganup ari sai dipabolak ibana do manuan sanggesangge di humliang jabu nasida i dung dipaidohon tu angka partano na tarulang disi. Sipata olo do mengkel suping Amani Pardomuan molo diida ibana bolak ni parsanggesanggean ni ni olina i. Alai dapot do dilapati ibana i, ala sian na marbaju pe Nai Pardomuan muba do padotna mangula, alani do asa tubu holongna tu parsonduk bolonna i.

“Holan uapna i laho padao rogit pararon do sanggeangge on” ninna Nai Pardomuan  tu jolma i molo disungkun  tu aha suanonna songon i bolakna sanggesangge.

Dang sumurut antong Nai Pardomuan, porsea do ibana mansai ringkot do sanggesangge. Padao rongit, asa dao ulok sian jabu ala nunga ias humaliang, jala langku do muse haduan i gadison tu angka parlapo makan dohot parkatering, ninna rohana.

Onom bulan dung disuan ibana sanggesanggena i nunga boi antong buaton, dang hinata napu ni tano Simalungun so pola i napuon. 

Dihunti ibana sanggeanggena i tu pasar pagi Parluasan tibu manogotna i. Amani Pardomuan ma marorot si Pardomuan paima so mulak inantana i, ai sanga do antong jolo mulak sian pasar pagi asa borhat ibana martungkang.

Hape ndang songon hinirim ni rohana ura langku sanggesangge binaoanna i, ala godang  hape martigatiga sanggesangge. Alai ndang sumurut Nai Pardomuan, maringkon do rohana langku sanggesangge sinuanna i.  Asa ganup adong na mamolus sian jolo partigatigaanna i dang marnaloja manang maila manggorai na mamolus i.

“Sanggesangge, sanggesangge on Eda” sai i ma dohononna, manang “Sanggesangge, sanggesangge Inang, bagakbagak jala angur ura do argana, di hamu Eda?”

Marlaba do loja ni Nai Pardomuan, ganup ari suda do sanggesangge binoanna i. Lam tamba ari tamba bulan lam toropma mananda ibana dohot manuhor sanggesangge sian ibana. Dang hinata, molo taringot di arga so adong tolap mangalo ura ni sanggesanggena ala sinuanna sandiri do antong. Ndang songon partigatiga na asing na manuhor sian halak muse do asa adong gadisonna.

Alai na mambahen sai ingot jolma i tu Nai Pardomuan na so olo mansadi i do ibana sai manise angka na mamolus sian jolo partigatigaanna huhut mandok:

“Sanggesangge, sanggesangge on Eda. Sanggesangge on Inang, ura do”

I ma mulana gabe targoar ibana Parsanggesangge. Angka parlapo makkan, parkatering, partigatiga di jabu, manang partigatiga Pajak Horas sian ibananama manuhor sanggesangge. Sipata songon na so taradopi ibana be angka godang ni pangidoan sanggesangge sian angka panuhor. Ai dohot do nang sian Porsea, Balige, Kisaran, Tanjungbalai nang sian Pakanbaru Riau mangido sanggesangge sian ibana.

Dang holan sanggesangge sinuanna i be diboan ibana ala so taralosa be pangidoan ni panuhor. Olo ma ibana rap  Amani Pardomuan marbessa barang arianna i mandiori sanggesangge tu hutahuta humaliang. Amani Pardomuan pe ndang martungkang be asa adong mangangkupi niolina i. Gariada angka hombar jabuna pe nunga sude manuan sanggesangge di alamanna be manang di tano na tarulang humaliang huta nasida i. Tu Nai Pardomuan ma nasida manulak i molo dung boi gadison.

Taon marganti taon, si Pardomuan pe nunga adong tolu tinodohonna, sada baoa dua borua. Parngoluon nasida pe tahe nunga andul dao dumenggan, ia haru jabunasida so inama bagakna jala bolakna na saladang???. Domu muse nunga manuhor motor pikkap nasida asa adong manarui barang nasida. Singkola ni anakna i pe sude denggan do, jala ture muse pangalahona.

Tarbarita ma tahe molo Parsanggesangge, ndang holan di pasar pagi Parluasan. Sangap ma nang goarna ala nunga tubu ngoluna nuaeng on. Haidahan do i molo laho Nai Pardomuan tu ulaon pesta manang mardalani, ueeee hamuna horunghorung masna i sabalga ni sanggesange i ma alit di rungkungna. Golang masna pe dohot tintinna tung balga ma sabalga ni bona ni sanggesangge ndang songon tipis ni bulung ni sanggesangge inon maradu songon na dokdohan idaon.

Songon i do tingki laho mangoli si Pardomuan, ala boru ni dongan na hansit do na naeng parumaenna i, tung jamot do dibahen Nai Pardomuan. Ala nunga marsihaholongan anakna tu na naeng parumaenna, mansai las do rohanasida, muse burju, lambok na naeng parumaenna i nang natorasna atik pe ndang namora. 

Diparade Nai Pardomuan do Mas horunghorung, sibong, tintin dohot golang mas na balga, sabalga ni bona ni sanggesangge i dilehon tu parumaenna.

“Ndang olo ahu ho mamahe mas molo holan satipis ni bulung ni sanggesangge. Alai ingkon balga do molo boi lobi sian balga ni bona ni sanggesangge tuhoronku di ho. Ai so tu ise be i muse tongnama laho di hamu nadua i” ninna Nai Pardomuan huhut manghaol gomos dohot mangumba na naeng parumaenna i. (Medan, 101017)


Panggurit: Tansiswo Siagian.

Masukkan email anda untuk berlangganan artikel kami