INONG.....Masihol Ahu?

Inong....Masihol Ahu!!!
Panggurit : Tansiswo Siagian

unang sai ingot hudon na ginorgoran peak di tataring i
unang sai ingot gara dohot sobuon panutungan ni gulamo i
unang sai ingot hurhur na mahirtang di hudon na margitong peak di harpe i
unang hasiholi silalap na ni duda marlaok rimbang dohot langge na sai ni bolgang i
unang hasiholi jojangmu na marmean parsadarian i
unang.....unang tubu siholmu tu si, ido tonam Inong.
alai,
unang halupahon ringkot ni tingki dohot gogo na tu balian i
unang lupa pangontikhi di hase-hase dohot gulamo situtungon i
unang lupa dimurukhu alani na lalap ho so marsiajar
unang lupa ho tu lambok dohot pangelekhi ragat mangido i
unang lupahon amongmu na so olo lalap hundul di lapo tuak i
unang lupa ho martangiang asa tangi tu ho Naburju i
unang lupa ho di luhut poda na humemehon i.
unang lupa ho tu haburjuon ni donganmi

jala
asa haringgasson mansari
asa unang lalap ho di tingki
asa burju dohot saor ho tu dongan
gabe sihasiholan ho
asa unang parir be ngolum
asa tuk sidabuon ho
asa paimbar pangahapanmu
asa...asa unang mulak ho songon ahu si taon na hansit i
INONG.....INONG...masihol ahu.


Toba, 10,02,16.

Masukkan email anda untuk berlangganan artikel kami