Hampung Togi - Parsae ni Anggap ni jabu ni si TogiPanggurit ; Tansiswo Siagian

Mansai ribur borngin parpudi manang parsae ni anggap ni si Unsok anak ni si Togi. Nangkin urmun ari nunga jumolo marpungu angka dakdanak ni na satuhuta i nasa na olo ro tu bagas ni si Togi dapotan lampet dohot roti. Laos di jolo ni alaman i nama dibagihon tu sude dakdanak na ro ala ni toropna dohot ala ni ribur ni angka soarana be. Ai adong tutu na mangompa anggina na posoposo do pe ingkon tong do i dapotan tung pe so boi mangallang lampet dohot roti na binagihonna i. Boha ma tutu bahenon ni posoposo panarusan mangallang lampet .

Songon i do somalna molo di huta, molo dung do parsae ni anggap manigor marsijouan do angka dakdanak, “ maranggap be ma hita on, maranggap hamuna, beta hamu manjalo parsae ni anggap” angka ninna dakdanak i huhut marudur nasida pigapiga halak manggora angka donganna dakdanak sian bona ni banjar sahat ro di punsu banjar.

Ndang marimba tutu angka dakdanak na boi ro tu parsae ni anggap i, jala nunga mangarade hian angka dakdanak tibu jala martapian huhut mamahe abitna antar na suman otik. Olat ni kalas onom SD do somalna na olo dope laho manjalo parsae ni anggap ni dakdanak. Ai molo dung SMP nunga sipata ro ilana molo sai dohot dope tu paranggapan. Muse laos olo muse do sibagi lampet parsae ni anggap i mandok hatana molo adong naung SMP ro tu paranggapan ni dakdanak songon on.

Suang songon i nang bornginna i lam torop do angka ama dohot ina ro tu paranggapan i, ueehh tahe, maradu so siat di jabu pola ingkon manambai amak di duru. Nunga managam hian si Togi jala nunga dipaingot Ompu Pangadean Inongna i ibana asa mangarade hian na ingkon dao untorop angka na ro maranggap borngin on.

“So tung lemba ho Amani Unsok, pagodang hian sipatupaonmu annon, ndang sae molo holan tolu tumpa do lompaonmu pulut molo dohot i do bagionmu  tu dakdanak nang natuatua borngin on” ninna Inongna tu ibana.

“Tong do nian adong lampet Inong hupatu hami” ninna Nai Barita paranggion ni si Togi mangalusi.

“Holan na paingothon do ahu Inang so tung maila hita hurang tu angka tamuaenta”

“Nunga tong hupapulik hian nian roti atik tung hurang bodari” ninna si Togi.
“Akh unang pola paduru hamu Amang bodari roti inon, ai sadia godang pe tapaduru na laho suda do i sude, goarna ma jolma na torop” ninna Nai Barita mangabit haha dolina si Togi.

“Toe ma da inang, molo gabe teba i muse ise laho pasudahon i?” ninna Ompu Pangadean boru.

“Bah, binoan tu parbaboan”

“Toe molo boti, lomomuna ma asal ma sibahen na denggan” ninna Ompu Pangadean.

Toho ma tahe, borngin i suda do sude dohot roti na pinapulik ni si Togi i. Ai pola marnehetnehet jolma na ro i. Dohot do Hampung si nuaeng ro, Guru Berlin nang Hampung Jo (Hampung Lama) tulang ni si Kartini tu paranggapan i. Ndang hatadingan nang si Jannus, Monang, si Sangkap angka ama na poso aleale ni si Togi na sai rap nasida tu dolok tu toruan.

Songon i ma riburna dohot torop ni jolma na ro i. Alani toropna gabe so boi be angka ama marmeam kartu songon na somal.

“Nunga maup on, laho marsipapungan do roha nian alai inganan pe so siat” ninna si Monang.

“Toe ma, taringot tu pajongjong Hampung ma jolo tahatai ala dison muse do nang Hampungta, nda so diboto i nuaeng boha do hata ni Camat ala naeng sudanama periodena” ninna si Jannus gogo soarana asa tung dibege natorop.

Manigor hatop do ditangkup jolma i hata ni si Jannus, tarlomobi si Taronggal dohot si Pahotan pintor songon na hinsa do bohina idaon, dohot ma muse si Sangkap manigor mandok hatana.

“Antong sinungkun ma jolo tangkas Hampungta asa adar di na torop on”

“Pandok ni Camat, bulan na ro laho ro ma surat tu hita asa tapajongjong Panitia mandiori na olo naeng Hampung huhut mamilllit Hampung na imbaru. Alai tagan so i nian laho patupaon do rapot asa ni ririt hian ise na laho gabe Panitia i” ninna Hampung i huhut mangalsip sigaretna.

Hohom do sude angka paranggap i umbege hata ni Hampung nasida i, alai ianggo si Jannus nunga sai marsigorgor ateatena marnida Hampung na pinajongjong nasida lima taon na salpu i. Tung manolsoli do tahe si Jannus marnida pangalaho ni hampung i ala pandapotna tung so adong do tamba manang muba huta nasida i tung pe naung na imbaru hampung nasida i digantihon nasida sian Hampung Lama i ma Tulang ni si Kartini.

“Akh, molo ahu situlluk mata ni horbo do hamuna molo manghatai, santabi ma di hamu hampungnami. Ndang Panitia i na rumingkot molo botoonnami, alai………..” ninna si Jannus manggotap hatana huhut pagalak sigaretna.

Marsilonging jolma i mambege hata ni si Jannus. Hohom so mandok dia nanggo sangkababa. Tompu tangis si Unsok ni si Togi.

“Ueee, Nai Unsok dungo ho, nunga tangis pahompungkon. Atik naung mauas do, dungo ho asa patarus jolo muse” ninna Nai Polin Inong ni si Kartini.

“Akhh, i dope hupatarus i. So huboto na gogoan si Unsok on manarus. Muse olo do laos sai banggom so dionsop tarus niba i, hape molo tinait manigor tangis” ninna si Kartini huhut hundul laho patarus posoposona i.


>>>>>>>>marudut>>>>>>>>>>

Masukkan email anda untuk berlangganan artikel kami