HAMPUNG TOGI - MANGALEHON ULOS MULA GABEPanurat: Tansiswo Siagian

“Humatop ma langkahon mandiori pinahan songon na hu dok i, unang be paleleng alana holan opat arina i nama ari Sabtu. Muse na maol na ura do mandiori pinahan lobu parlima pulu kiloan songon i” ninna Ompu Pangadean doli manogot i dung mardaon pogu nasida na opat.

“Laos hatahon tu Amongudam Ompu si Barita dohot Amani Barita suang songon i tu Namborum asa adong donganmu mangarade unang holan sahalakmu”

“Boha ma pola mangulahon i, sai lojaan sude?” ninna si Togi.

“Amang uraurana i dibahen ho. So ala lojana i asa paboaonmu tu nasida, alai asa diboto nasida do. Muse i do tandana na saama dope ho dohot Amani Barita. Ai las ni roham do las ni rohana, ulaonmu do ulaonna. Ingkon mamungka saonari do poang suantononmuna songon i asa hot sada rohamuna angka na umposo. Ise poang haduan donganmu marariari dohot marsitungkolan ia so Amani Barita” ninna Ompu Pangadean doli pasingot si Togi.

“Molo ahu Inong aha ma paradeonku?” ninna si Kartini.

“Ho ma poang mangaturhon angka na ringkot tusi, sungkun annon namborum dohot Inongmu Ompu si Barita asa marsiajar ho mangadopi angka ulaon” ninna Ompu Pangadean boru.

Hibas do angka sisolhot ni si Togi mangurupi ibana laho mangarade paimahon haroro ni hulahula nasida na laho pasahat ulos mula gabe tu si Togi. Diparade nasida sipanganon jala singkop diparade nasida tagan so sahat dope hulahulana i, isarani sipanganon dohot maneat pinahan asa adong juhut dohot parjambaran sipatupaon nasida di haroro ni hulahula nasida i. Diontang nasida sisolhot, dongan hombar jabu dohot pigapiga sian dongan sahuta.

Suang songon i nang Hulahulana natoras ni si Kartini dipatupa nasida dengke sitiotio, dipatupa muse dohot hare laho silehononna tu si Kartini dohot na torop, suang songon i nunga diparade nasida ulos laho ampehononna tu si Togi dohot si Kartini.

Pukul sampulu manogot nunga sahat uduran ni Amani Polin dohot si solhotna tu bagas ni si Togi mamboan jual hinunti ni boru nasida, mardalan mandapothon bagas ni si Togi.

Dang sadia leleng dung sahat simatua ni si Togi nunga pungu sude sisolhot ni si Togi rap dohot pigapiga dongan sahuta nang angka hombar jabu. Si Kartini pe tahe so i nama minar ni bohina dohot las ni rohana manjangkon haroro ni angka tondongna i songon i nang si Togi nang Ompu Pangadean duansa. Tarlobi ma si Kartini, ueee da pangeol ni pardalanna songon na soratan mamboanton langkana. Alai tung pe soratan ibana alai sai talpe do engkel supingna ganup manjalangi angka na ro tu bagasna i.

Dipasahat Nai Polin hare dibagasan sambong tu boruna asa diuji ibana jumolo. Hummmm, tung mansai las roha ni si Kartini huhut disonduk ibana deba tu si Togi hare binoan ni Inongna i.

“Molo dung sagat ho boru, nunga boi sendohanmu sasaotik diangka dongan na morhat rohana mandai hare i. Songon i do adatna sai matua jumolo do ho mandai asa bagihononmu muse tu angka dongan” ninna Nai Polin.

Tabo ma tahe hare pinauli ni Nai Polin, tung pe dang boru ni Toba ibana alai ala naung somal di huta nasida i molo pasahat ulos mula gabe sai marsiajaran do angka ina laho patupa hare nang pe dang boru ni Toba luhut nasida na sahuta i. Domu do tu parmalhotna dohot tu manisna, disi muse nang siakna ala ni parmasak ro di parpaetna ala ni hunik. Marsitomuan ma tahe tu pangabas tabona.

Dungkon i pe asa rap hundul nasida sude mamuhai marsipanganon huhut padalan adat na hombar tusi. Dung hundul si Togi dohot si Kartini, diupahon hulahulana i ma dengke saur dengke na mokmok dengke sitiotio tu nasida na dua huhut dihatahon angka hata horas horas anggiat hipas, horas, jala tongka ma angka abatabat manomu haroan bolon silas ni roha di nasida manomu anak buha baju ni nasida haduan.

Disulangkon Nai Polin dohot ibotona do dengke sitiotio i tu si Kartini huhut didok hata pasupasu, hata pangidoan tu Debata asa dao angka hangalan dao nang pangambati di langka ni si Kartini manomu anak buha bajuna sogot. Diuloshon natorasna muse tu nasida na dua ulos mula gabe, ulos sipalas daging dohot si pahisar pamatang anggiat mamasumasu Debata tiur langka ni si Kartini, hipas ibana jala margogo paimahon haroan bolon haroan si las ni roha di nasida saluhutna.

Tung mansai las roha ni si Togi dohot si Kartini suang songon i nang natorasna Ompu Pangadean, ala diandehon Amani Polin do hatana tu Ompu Pangadean jala pulik muse dilehon nasida dengke tu jolona huhut dipasahat hatana, i ma hata pangidoanna tu Debata anggiat hipas jala ganjang umur ni Ompu Pangadean boi paihutihut huhut mangajari boru dohot helana i tagan di ngolana on. Pola tahe naeng manetek ilu ni Amani Polin mandok hatana ala diparhatopot ibana burju ni Ompu Pangadean tu boruna na bajar dope marhamulian.

“Nunga dipasahat hamu rajanami Ulos Mula Gabe, ulos tondi ulos pangondian tu borumuna dohot helamuna. Dalan ni tangiangmuna i rajanami tu Debata asa mula ni hagabeonma tutu i di anaknami nang parumaennami, basabasahonon ni Debata hagabeon ni paraianakhonon di nasida titir maranak titir marboru, anggiat hipas parumaennami jala margogo nasida molo dung dapot di tingkina jumpang di arina gok di bulanna marharoan bolon parumaen, dao ma abatabat sumisi angka hangalan, tulus langka ni parumaen manomu buha baju ni nasida” ninna Ompu Barita manghamauliatehon dengke dohot ulos naung pinasahat ni hulahula nasida i.

“Ala ni rajanami, adong do hupatupa hami, juhut na marmiak, juhut si las ni roha. Tagan so marsipanganon hita rajanami parjolo ma jolo hupasahat hami tudutudu ni sipanganon tu raja i songon tanda ni las ni rohanami dohot somba nami di haroromuna rajanami” ninna Ompu Barita manguduti hatana huhut diadophon nasida tudutudu ni sipanganon juhut na margoar tu jolo ni simatua ni si Togi.

Rap jongjong nasida na saama rap dohot si Togi nang si Kartini alai ianggo Ompu Pangadean duansa ndang dohot be jongjong nasida ala naung mansohot nasida sian sude ulaon adat ala naung manjalo sulangsulang hariapan.

Dihatahon Ompu Barita doli hata ni tudutudu ni sipanganon i nunur jala lambok tanda somba dohot las ni roha nasida haroro ni hulahulana i.

“Ia molo tung na mangholit pe rajanami ndada tois nami i, mangholit holit ganda ma i asa anggiat adong lobi sian na hupatupa hami sadari on boi patupaonnami hasagothononta tu ari na mangihut muse. Si titip ma si hompa, golanggolang pangarahutna, tung songon i pe na boi hupatupa hami pa las roha ni raja i sai godang ma pinasuna  ” ninna Ompu Barita huhut rap maniop nasida pasahat tu hulahula nasida i.

>>>>>>>>>marudut>>>>>>>>>>
Masukkan email anda untuk berlangganan artikel kami